Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking intern KlantTevredenheidsOnderzoek (iKTO)
Verwerkingsnummer 2130
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie die mee doen aan het iKTO
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zakelijk e-mailadres, ministerie, organisatieonderdeel en locatie en antwoorden op de vragen van het iKTO ten behoeve van de rapportages.
Verzameldoel Inzicht te krijgen in de beleefde kwaliteit van bedrijfsvoering producten en -diensten en op basis hiervan de kwaliteit te borgen of te verbeteren
Bewaartermijn Na het sluiten van het iKTO en het opstellen van de rapportages, en na het verwijderen en weggooien van het zakelijk e-mailadres dat gekoppeld was aan de antwoorden uit het iKTO (ICTU noemt dit het anonimiseren van uw gegevens), bewaart Effectory deze gegevens nog vijf jaar. De gegevens worden vijf jaar bewaard om scores uit iKTO's uit verschillende jaren met elkaar te kunnen vergelijken (benchmarken).
Bron Het zakelijke e-mailadres wordt door het ministerie waarvoor de medewerker werkt of door P-Direct verstrekt aan de partij die het iKTO uitvoert voor BZK (Effectory B.V.).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verbeteren van kwaliteit van de diensten van de Directie Bedrijfsvoering
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Inzicht te krijgen in de beleefde kwaliteit van bedrijfsvoering producten en -diensten en op basis hiervan de kwaliteit te borgen of te verbeteren

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Stichting ICTU gebruikt de verkregen gegevens – in gepseudonimiseerde vorm – voor beleidsonderzoek ten behoeve van de Minister van BZK.
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gebruikt de via InternetSpiegel verzamelde persoonsgegevens – in gepseudonimiseerde vorm – ten behoeve van haar eigen beleidsonderzoek.
  • Effectory B.V. voert het onderzoek uit en verstrekt de rapportages die uit het onderzoek voortvloeien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.