Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Communicatie in het kader van project Ruimte in regels
Verwerkingsnummer 2158
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen en stakeholders binnen de projectteam Ruimte in Regels
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Onderhouden van relaties en communiceren met bedrijven
Bewaartermijn De gegevens worden na 10 jaar gearchiveerd op een wijze dat deze raadpleegbaar zijn. Wat er daarna mee gebeurt beoordeelt de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Ja: Anders kan de klacht van het bedrijf niet in behandeling worden genomen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Particulieren die contactgegevens hebben verstrekt aan medewerker van Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
Bewaartermijn De gegevens worden na 10 jaar gearchiveerd op een wijze dat deze raadpleegbaar zijn. Wat er daarna mee gebeurt beoordeelt de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Ja: Anders kan er niet via de website gecommuniceerd worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderhouden van relaties en communiceren met bedrijven over belemmerende regelgeving
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R) Team Documentmanagement (DM) voor het functioneel beheer van DoMuS.
  • Ministerie van EZK Directoraat Generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I).
  • Ministerie van Algemene Zaken (AZ) die de website ondersteunen.
  • DICTU technisch beheer DoMuS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND