Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beheren van autorisaties in EBS Apparaatsadministratie
Verwerkingsnummer 2172
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging
Persoonsgegevens
Soort gegevens Binnen autorisatiebeheer Oracle EBS: gebruikersnaam, wachtwoord (versleuteld), emailadres, achternaam, voornaam, begindatum en einddatum van de gebruiker (contractduur), rol (welke onderdelen/ rechten toegang), begindatum en einddatum van de rol (autorisatie), reden van mutatie op rol, functie, team.
Verzameldoel Doel is om een specifiek persoon toegang te verschaffen tot een applicatie en de noodzakelijke verwerkingsrechten te verschaffen.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Aanvraag vanuit betrokkene zelf en/of zijn/haar direct leidinggevende
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Aanpalend APRO: gebruikersnaam, wachtwoord (versleuteld), begindatum en einddatum van de gebruiker (contractduur), rol (welke onderdelen/ rechten toegang), begindatum en einddatum van de rol (autorisatie), functie, team.
Verzameldoel Doel is om een specifiek persoon toegang te verschaffen tot een applicatie en de noodzakelijke verwerkingsrechten te verschaffen.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Aanvraag vanuit betrokkene zelf en/of zijn/haar direct leidinggevende
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Aanpalend eBril (APEX): gebruikersnaam, wachtwoord (versleuteld), begindatum, einddatum, rol (welke onderdelen/ rechten toegang), functie, team.
Verzameldoel Doel is om een specifiek persoon toegang te verschaffen tot een applicatie en de noodzakelijke verwerkingsrechten te verschaffen.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Aanvraag vanuit betrokkene zelf en/of zijn/haar direct leidinggevende
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens IMP (Oracle Forms Recognition): gebruikersnaam, wachtwoord (versleuteld), begindatum, einddatum, rol (welke onderdelen/ rechten toegang), functie, team.
Verzameldoel Doel is om een specifiek persoon toegang te verschaffen tot een applicatie en de noodzakelijke verwerkingsrechten te verschaffen.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Aanvraag vanuit betrokkene zelf en/of zijn/haar direct leidinggevende
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens BI: Gebruikersnaam, naam medewerker, team waar medewerker onder valt, functie.
Verzameldoel Verzameldoel is om een specifieke persoon toegang te verschaffen (autorisatie) tot BI en de noodzakelijke verwerkingsrechten te verlenen.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Aanvraag vanuit betrokkenen zelf en/of zijn/haar direct leidinggevende
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het gestructureerd en beheerst toegang verschaffen tot de applicatie en de relevante onderdelen binnen de applicatie.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Auditdienst Rijk
  • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
  • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND