Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Datasets Prestatieverschillen tussen scholen in het primair onderwijs
Verwerkingsnummer 2191
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Leraren PO-scholen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geslacht Leeftijd Inkomensschaal contractsoort en functie leraren Leraren krijgen een unieke code wat alleen bedoeld is voor de desbetreffende dataset.
Verzameldoel Deze gegevens worden gebruikt om de verschillen tussen de leraren en schoolkenmerken te definiëren.
Bewaartermijn Het CPB hanteert een bewaartermijn van vijf jaar voor de data. Elke vijf jaar wordt bepaald of de data geanonimiseerd kan worden of met vijf jaar dient te worden verlengd dit voor nieuw onderzoek, replicatie en verificatie van het onderzoek. Verantwoordelijke beslist uiteindelijk of de gegevens verwijderd mogen worden.
Bron Opdrachtgever is Ministerie van OCW. DUO is onderdeel van OCW en levert de data aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het meten van de prestatieverschillen tussen diverse PO-scholen. deelvragen: 1. Hoe groot zijn de verschillen tussen scholen nadat rekening is gehouden met de verschillen in leerlingpopulatie? 2. Zijn het vaak dezelfde scholen die over- en onderpresteren? 3. Welke school- en lerarenkenmerken kunnen de prestaties van scholen verklaren?
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoekers die direct betrokken zijn bij het project.
  • Medewerkers informatie en Technologie (Functioneel beheer)
  • Medewerker informatiebeheer

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND