Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bezwaar en beroep personeel
Verwerkingsnummer 2196
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden van het CPB
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personeelsgegevens uit P-Direkt. Reden van het bezwaar en het beroep Aanvullende documentatie ten behoeve van het bezwaar of het beroep.
Verzameldoel Behandelen van bezwaar en beroepschrift.
Bewaartermijn De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het bezwaarschrift, de klacht of de gerechtelijke procedure is afgehandeld. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Bron P-Direkt Medewerkers EC O&P (exoertisecentrum Organisatie & Personeel)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan er geen bezwaar en/of beroep worden ingediend.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Personeelsaangelegenheden die niet aan diensthoofden zijn gemandateerd (ontslagregelingen, disciplinair ontslag, bijzonder buitengewoon verlof)
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers personeelszaken.
  • Medewerkers P-direkt
  • Medewerkers EC O&O belast met uitvoering bezwaar en beroep

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND