Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Deelname opleidingen bij externe aanbieders
Verwerkingsnummer 2199
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) CPB personeelsleden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, afdeling, organisatieonderdeel, naam opleiding en email. Geboortedatum en plaats. Handtekening leidinggevende.
Verzameldoel Aanwezigheidsregistratie deelnemers Communicatie met deelnemers Verstrekken of verlengen van een certificaat.
Bewaartermijn Na afronding opleiding worden de gegevens door de verwerker vernietigd. P&O bewaard de gegevens oneindig. (Let op: Hier moet een termijn op worden vastgesteld).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Communicatie met deelnemers
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Om te kunnen communiceren met de deelnemers.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Aanbieders van trainingen, cursussen en opleidingen waarmee een contract is aangegaan. Zij ontvangen een lijst met personeelsleden die zich hebben ingeschreven voor de betreffende training, cursus of opleiding.
  • Inkoopplein voor een aanvraag voor opleiding.
  • Leidinggevende
  • FEZ/ EZK/ LNV voor vergoedingen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND