Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Academic Partners en Visiting Scholars
Verwerkingsnummer 2200
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Academic Partners
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, titulatuur en e-mail
Verzameldoel Voor de bekendmaking van de officiële benoeming. E-mail adres: Doel is onduidelijk
Bewaartermijn Benoeming duurt een jaar en kunnen verlengd worden. Deze lijst wordt jaarlijks opgeschoond.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Kandidaten Visiting Scholars
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Adres en woonplaats. Bankgegevens Motivatie en voorstel voor programma.
Verzameldoel Kandidaten ontvangen een vergoeding en reiskosten als zij buiten Den Haag wonen. Die gegevens zijn nodig om de vergoedingen te kunnen verstrekken.
Bewaartermijn Benoeming duurt een jaar en kunnen verlengd worden. Deze lijst wordt jaarlijks opgeschoond.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het publiceren van gegevens van een Academic Partner. Deze dragen bij aan het wetenschappelijk onderzoek door middel van adviezen en werken samen met de CPB onderzoekers.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Coördinator Visiting Scholars
  • Team Informatie en technologie ondersteuning (publicatie website)
  • Programmaleiders
  • Medewerkers P&O

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND