Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Aanvraag Arbomiddelen
Verwerkingsnummer 2202
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers die een ARBO middel aanvragen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, telefoonnummer, dienstonderdeel, raamnummer en de bevestiging van het bestaan van een medische grond door de (bedrijfs)arts/fysiotherapeut/etc.
Verzameldoel Verstrekken ARBO middelen (facilitaire-, ICT-middelen en beeldschermbril).
Bewaartermijn Conform Arbowetgeving
Bron Diegene die de aanvraag doet (kan de medewerker, bedrijfsarts(kopie paste) zijn).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan de arbocommissie de aanvragen van de ARBO middelen niet beoordelen.
Soort gegevens Bevestiging van het bestaan van een medische grond door de (bedrijfs)arts/fysiotherapeut/etc.m.b.t. een ARBO middel van de medewerker, naam medewerker.
Verzameldoel Beoordelen aanvraag ARBO middelen door Arbo commissie
Bewaartermijn Bewaard in mailbox. Bij uit dienst wordt het verwijderd
Bron Diegene die de aanvraag doet (kan de medewerker, bedrijfsarts, of p-adviseur zijn).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder deze gegevens kan de Arbo commissie de aanvragen van de ARBO middelen niet beoordelen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verstrekken ARBO middelen (facilitaire-, ICT-middelen en beeldschermbril)
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking van de persoonsgegevens zijn nodig om de ARBO middelen te verstrekken aan diegene die recht hebben op het gebruik van deze ARBO middelen. Nadat ARBO middelen zijn aanbevolen door de (bedrijfs)arts/fysiotherapist/etc. krijgt een betrokkene de beschikking over de ARBO middelen na het doorlopen van de aanvraagprocedure. Zo zal de verstrekking op een correct manier aan de juiste betrokkene worden geleverd.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • ARBO ICT middelen: Dit loopt via SSC campus zij ontvangen een opdracht voor het leveren van arbo ICT middelen.
  • ARBO facilitaire middelen: Facilicom ontvangt van de Arbo Commissie een opdracht voor het leveren van de ARBO facilitaire middelen.
  • Aanvraag beeldschermbril: Preventie medewerker P&O, Rijksbrede regeling vanuit BinZ. (EZK/LNV erbij aangesloten per jan 2018). (Keuzevrijheid medewerker,) Declareren in P-Direkt tot 200 euro

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND