Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registreren en Identificeren Schapen en Geiten
Verwerkingsnummer 2217
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Houders van schapen en/of geiten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW-gegevens, postcode, telefoonnummer), personalia (geslacht, geboortedatum), bedrijfsgegevens over aantal gehouden dieren per peildatum, ID-codes dieren, staladressen en UBN.
Verzameldoel Ten behoeve van de communicatie en registratie van diergegevens en de huisvesting van schapen en geiten.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KvK-nummer en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres).
Verzameldoel Vaststellen van de identiteit van de gemachtigde en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Exploitanten van verzamelcentra, slachterijen en evenemententerreinen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bedrijfsgegevens, zoals staladressen en toegekende UBN-nummers.
Verzameldoel Ten behoeve van de communicatie en registratie van diergegevens en gegevens waar runderen worden gehuisvest.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het voor de uitvoering van Verordening 21/2004 identificeren en registreren van (aantallen) geiten en schapen tijdens hun leven en van de relatie tussen dier en houder.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van de jaarlijks op te leggen heffingen/retributies van I&R-tarieven.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het toekennen van UBN-nummers aan schapen- en geitenhouders.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het vaststellen van schadevergoedingen in het geval van ruimingen van dieren.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Handhaven door de NVWA van LNV-regelgeving waarvan de gegevens van schapen en geiten en de houders daarvan de basis vormen.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Gebruik van de gegevens t.b.v. de tracering van dieren en verplaatsingen daarvan ten einde maatregelen te kunnen treffen ter voorkoming en bestrijding van besmettelijke dierziekten.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Gebruik van de gegevens voor de financiering van maatregelen (t.b.v. het Diergezondheidsfonds) die worden getroffen ter voorkoming en bestrijding van besmettelijke dierziekten.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Archiveren conform de Archiefwet
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waar onder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het gebruik van het register in het geval van besmettelijke dierziekten en bedrijfsgebonden aandoeningen.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Gezondheidsdienst voor Dieren BV
 • Centraal Instituut voor Dierziekte Controle-Lelystad
 • Oormerkleveranciers
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).