Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Tijdschrijven
Verwerkingsnummer 2244
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle medewerkers van het CPB
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gebruikersnaam, wachtwoord, emailadres, gemaakte uren, projectcodes.
Verzameldoel Zicht te krijgen op hoeveelheid uren die werknemers maken voor bepaalde projecten en/of taken.
Bewaartermijn Pilot duurt tot 31 maart 2018 Na de evaluatie zal er gekeken worden of de gegevens bewaard moeten blijven.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Tijdschrijven is gedurende de pilot periode verplicht.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registreren van gemaakte uren om zicht te krijgen in de hoeveelheid tijd die projecten of bepaalde werkzaamheden kosten.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Deze registraties zijn bedoeld om beter in te kunnen spelen op de formatie en bemanning binnen het CPB.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Leidinggevende
  • medewerkers zelf
  • Hoofd I&O controle op tijdschrijven

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND