Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bestellen en Inkopen
Verwerkingsnummer 2249
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het CPB
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, tel nr. email en dienstonderdeel omschrijving product en kosten.
Verzameldoel Om het doen van een bestelling of aanvraag dienst.
Bewaartermijn Zolang dat de levering loopt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wel op de diensten en producten te kunnen aanvragen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aanvragen van producten en diensten via het inkoopplein bij de personeelsfunctionaris, bibliotheekfunctionaris hoofd informatie en technologie, (adjunct) directeur en Facilicom
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De gegevens die op het aanvraagformulier opgevraagd worden zijn noodzakelijk om de producten en diensten te kunnen leveren.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Inkoopplein
  • Secretariaat
  • P&O medewerkers
  • Budgethouders

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND