Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ongewenste omgangsvormen
Verwerkingsnummer 2251
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) CPB medewerker die een klacht indient
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, email, telefoon, inhoud van de klacht besluit op een klacht
Verzameldoel Behandelen van klachten conform de Regeling ongewenste omgangsvormen en hoofdstuk 9 Awb.
Bewaartermijn De gegevens worden zeven jaar na het besluit van de directie verwijderd en vervolgens vernietigd, tenzij het gaat om klachten die tevens een strafbaar feit bevatten of waaromtrent nog een juridische procedure loopt.
Bron Betrokkene Nationale ombudsman Vertrouwenspersonen CPB Directie voor het besluit
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
Betrokkene(n) Medewerker op wie de klacht betrekking heeft.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, inhoud van de klacht
Verzameldoel Behandelen van klachten conform de Regeling ongewenste omgangsvormen en hoofdstuk 9 Awb.
Bewaartermijn De gegevens worden zeven jaar na het besluit van de directie verwijderd en vervolgens vernietigd, tenzij het gaat om klachten die tevens een strafbaar feit bevatten of waaromtrent nog een juridische procedure loopt.
Bron Indiener van de klacht
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandelen van klachten conform de Regeling ongewenste omgangsvormen en hoofdstuk 9 Awb.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • vertrouwenspersonen
 • klachtencommissie
 • indiener van de klacht ontvangt het besluit.
 • Eventueel de nationale ombudsman

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND