Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Incidentele subsidies DG B&I
Verwerkingsnummer 228
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers van subsidieverzoeken
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, gegevens die betrekking hebben op de functie of de voormalige functie; gegevens die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten, nummer Kamer van Koophandel.
Verzameldoel Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2 Kaderwet EZK subsidies ter realisatie van beleid.
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan er geen subsidie worden verstrekt.
Soort gegevens Naam van de aanvrager en andere gegevens die noodzakelijk zijn om de subsidie aan te vragen, waaronder zakelijke adres gegeven, e-mail adressen en bankrekeningnummer.
Verzameldoel Laten uitbetalen van subsidieverlening en subsidievaststelling
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan er geen subsidie worden verstrekt.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2 Kaderwet EZK subsidies ter realisatie van beleid
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie EZK/LNV Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten Administratie (FDA).
 • Ministerie EZK/LNV directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), betrokken bij beoordeling van de subsidieverlening
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), belast met het functionele beheer van DoMuS
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), team eBS belast met het functionele beheer van eBS.
 • Ministerie EZK Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DGBI), belast zijn met de hierboven opgesomde werkzaamheden, of leiding geven aan de hierboven opgesomde werkzaamheden, of noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven opgesomde werkzaamheden.
 • DICTU belast met het technisch beheer van DoMuS
 • DICTU belast met het technisch beheer van eBS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND