Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Toezichthouden op subsidieverlening SDE+
Verwerkingsnummer 231
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers/ontvangers van subsidie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, locatie, gegevens betrekking tot de aangevraagde subsidie, redenen voor eventuele afwijzing.
Verzameldoel Toezicht houden op de afhandeling van aan RVO gemelde onregelmatigheden lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Toezicht houden op de uitvoering van subsidieregelingen met betrekking.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 1 jaar
Bron RVO ontvangt de aanvragen en deelt deze gegevens met ons indien nodig.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Voorwaarde van de subsidie.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toezicht houden op de uitvoering van subsidieregelingen met betrekking tot duurzame energie (SDE+) (Besluit SDE+ http://wetten.overheid.nl/BWBR0022735/2017-10-21)
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van EZK, Directoraat Generaal (DG) Energie, Telecom en Mededinging (ETM) Directie Energiemarkt en Innovatie (DEI) belast zijn met de hierboven opgesomde werkzaamheden, of leiding geven aan de hierboven opgesomde werkzaamheden, of noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven opgesomde werkzaamheden.
 • Ministerie van EZK/LNV, Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) die betrokken zijn bij beoordeling van de subsidieverlening.
 • Ministerie van EZK/LNV, Directie Bedrijfsvoering (DB) Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA).
 • Ministerie van EZK/LNV, Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team Documentmanagement (DM), belast met het functioneel beheer van DoMuS.
 • DICTU voor het technisch beheer van DoMuS.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), team eBS belast met het functionele beheer van eBS.
 • DICTU belast met het technisch beheer van eBS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND