Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Insights - online evaluator
Verwerkingsnummer 232
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Iedereen van ministerie EZK/LNV met een Insights profiel
Persoonsgegevens
Soort gegevens Referentie (referral code), naam, email-adres, geslacht, organisatie-onderdeel
Verzameldoel Het genereren van een persoonlijk Insights profiel ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling
Bewaartermijn Onbeperkt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Persoonlijkheidstype Insights (wielpositie) als onderdeel van een zogenaamd teamwiel
Verzameldoel Toepassen van de Insights methode voor teamontwikkeling.
Bewaartermijn Onbeperkt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Persoonlijke Insightsprofiel
Verzameldoel Het toerusten van individuele medewerkers voor persoonlijke ontwikkeling of teamontwikkeling met behulp van de methode Insights
Bewaartermijn Onbeperkt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toepassen van de Insights methode voor teamontwikkeling
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van Insights die zijn betrokken bij de dienstverlening aan EZK en LNV
  • Insights geaccrediteerde medewerkers van het Ministerie van EZK en LNV
  • Managementondersteuner die onder de verantwoordelijkheid van de EZK/LNV-Insights geaccrediteerde practitioners administratieve verwerking verzorgt

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.