Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ontvangen en behandelen exploten
Verwerkingsnummer 235
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Contact) persoon die een dagvaarding stuurt of beslag wil leggen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, organisatie, onderwerp van het exploot
Verzameldoel Behandeling van dagvaardingen tegen de Staat op het terrein van het ministerie EZK/LNV. Zie verder bij doel(en) van verwerkingen. Uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van de derden. Uitvoering van derdenbeslagen op toegekende subsidies
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de procedures in het kader van de dagvaarding/exploot, voor het bewaken van de continuïteit van de kennis over de procedures binnen EZK/LNV en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle. Termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Persoon op wie het loon- of derdenbeslag betrekking heeft
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, gegevens voor identificatie, de inhoud van het beslag
Verzameldoel Uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van de derden. Uitvoering van derdenbeslagen op toegekende subsidies
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de procedures in het kader van de dagvaarding/exploot, voor het bewaken van de continuïteit van de kennis over de procedures binnen EZK en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle. Termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden.
Bron Deurwaarderskantoren/notarissen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan geen uitvoering aan het gerechtelijk bevel worden gegeven.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van de derden
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van het ministerie EZK/LNV Directie Wetgeving en Juridische Zaken die belast zijn met de beoordeling en doorgeleiding van exploten.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/ afdeling Bureau Management Ondersteuning (DB/BMO) belast met de ontvangst van exploten.
 • Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie (DB/P&O) belast met de doorgeleiding van loonbeslagen naar P-Direkt team loonbeslag (ministerie BZK).
 • Team loonbeslag P-Direkt (ministerie BZK) belast met de uitvoering van loonbeslagen
 • Medewerkers belast met de uitvoering van derdenbeslagen bij dienstonderdelen van het ministerie van EZK/LNV waar de beslagen door directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) naar worden doorgeleid.
 • Medewerkers van directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) belast met de behandeling van dagvaardingen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).