Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beheren en ontsluiten relatiegegevens (REBUS)
Verwerkingsnummer 2394
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Relaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bij natuurlijk persoon: burgerservicenummer, naam, adres, functie-adres, naam partner, geslacht, data verbintenis, geboortedatum, overlijdensdatum.
Verzameldoel Het ophalen en ontsluiten van gegevens uit de basisregistraties Basis Registratie Personen (BRP) en Nieuw Handelsregister van de Kamer van Koophandel (NHR) en tevens het beheren van andere instanties die niet uit deze basisregistraties gehaald kunnen worden.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron BRP en NHR
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Bij organisaties: KVK-nummer, vestigingsnummer, vennootschapsrecht, rechtsvorm, handelsnaam, vestigingsadres, correspondentieadres, oprichtingsdatum, opheffingsdatum, hoofd- en nevenactiviteiten, datum akte van oprichting, datum inschrijving KvK, reden opheffingen, type vestigingen, vorig KvK-nummer, Indicatie non-mailing
Verzameldoel Het registreren, actueel houden en verrijken van de relatiegegevens.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron BRP en NHR
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Leveranciers / Inkooprelaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bij organisaties KVK-nummer, vestigingsnummer, vennootschapsrecht, rechtsvorm, handelsnaam, vestigingsadres, correspondentieadres, oprichtingsdatum, opheffingsdatum, hoofd- en nevenactiviteiten, datum akte van oprichting, datum inschrijving KvK, reden opheffingen, type vestigingen, vorig KvK-nummer, Indicatie non-mailing
Verzameldoel Het ophalen en ontsluiten van gegevens uit de basisregistraties (Basis Registraties Personen (BRP) en Handelsregister Kamer van Koophandel (NHR) en tevens het beheren van andere instanties die niet uit deze basisregistraties gehaald kunnen worden.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Nieuw Handels Register van de Kamer van Koophandel (NHR)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gemachtigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Reguliere persoonsgegevens zoals NAW, telefoonnummer, e-mailadres en BSN.
Verzameldoel Vaststellen van de identiteit van de gemachtigde en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
Verzameldoel Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie
Bewaartermijn Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Medewerker zelf en betrokken systemen van RVO.nl.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het ophalen en ontsluiten van gegevens en mutaties van deze gegevens uit de basisregistraties Basis Registratie Personen (BRP) en Nieuw Handelsregister van de Kamer van Koophandel (NHR).
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het beheren van de relatiegegevens van andere instanties of personen die niet uit deze basisregistraties gehaald mogen of kunnen worden.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het genereren, verstrekken en intrekken van gebruikerscode en wachtwoord ten behoeve van de digitale dienstenverlening van RVO.NL
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het genereren, verstrekken en intrekken van TAN-codes ten behoeve van de digitale dienstenverlening van RVO.NL
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Archiveren conform de Archiefwet.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • Directie Bedrijfsvoering van EZK
 • Directie Bedrijfsvoering van LNV
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk
 • Agentschap Telecom (AT)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • Staatstoezicht op de Mijnen (SODM)
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).