Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verzoeken op grond van Algemene verordening gegevensbescherming
Verwerkingsnummer 2410
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een verzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail adres, bedrijfsgegevens
Verzameldoel Coordineren en behandelen van verzoeken. Communiceren met de verzoeker. Verzoek doorsturen naar andere verwerkingsverantwoordelijke buiten het kerndepartement. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen. Zie doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke. Conform M138 (Behandelen digitale documenten).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: afhandeling verzoeken is niet mogelijk zonder gegevens betrokkene (zie AVG).
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in een document dat verstrekt wordt naar aanleiding van een verzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, bedrijfsgegevens
Verzameldoel Coordineren en behandelen van verzoeken Gedeeltelijke of gehele toewijzing van een verzoek kan een gegevensverwerking betekenen. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke. Conform M138 (Behandelen digitale documenten).
Bron Gegevens kunnen ook door derden zijn aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen op grond van de AVG.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Centrale coördinator AVG bij Directie Wetgeving en Juridische Zaken en de decentrale privacy coördinatoren/contactpersonen privacy bij de dienstonderdelen binnen het ministerie EZK/LNV.
 • Behandelaren van verzoeken op grond van AVG binnen alle dienstonderdelen van het ministerie EZK/LNV en de juridisch adviseurs van directie Wetgeving en Juridische Zaken.
 • Directie Communicatie wordt bij media/politiek gevoelige verzoeken geïnformeerd.
 • Ministerie EZK/LNV belast met accorderen beslissing op verzoek.
 • Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/team Digitale Informatievoorziening belast met het zoeken van documenten ten behoeve van overzicht gegevensverwerkingen.
 • In voorkomende gevallen bij advisering de functionaris gegevensbescherming van ministerie EZK/LNV.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering afdeling Functioneel Beheer & Regie Team Documentmanagement voor het functioneel beheer van Document Management Systeem (DoMuS)
 • DICTU technisch beheer Document Management Systeem (DoMuS)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De coördinatie van een verzoek ter effectuering van de rechten van de betrokkene op grond van de AVG ligt bij Directie WJZ als centrale coördinator voor de ministeries van EZK en LNV en de decentrale coördinatoren privacy/privacy contactpersonen bij de dienstonderdelen. De behandeling van een verzoek ligt bij de dienstonderdelen, inhoudelijk vindt afstemming met Directie WJZ plaats. Het betreffende hoofd van dienst is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.