Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Juridische advisering
Verwerkingsnummer 2413
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die genoemd worden in stukken die ten grondslag liggen aan of de aanleiding vormen voor de adviesvraag
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, bedrijfsgegevens, gelieerde organisatie, gegevens mbt aanvraag of verzoek
Verzameldoel Juridische advisering op alle werkterreinen van WJZ binnen het ministerie EZK/LNV. Zie verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de adviesvraag en de in het kader daarvan of naar aanleiding daarvan gevoerde procedures (bezwaar, beroep, hoger beroep), voor het bewaken van de continuïteit van de kennis over de procedures binnen EZK/LNV en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle.Termijnen conform MDomus en MDigitale bestanden.
Bron Gegevens kunnen ook door derden worden aangeleverd.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Ja, in sommige gevallen wel (bv. als het gaat om een aanvraag om een besluit in het kader waarvan advies wordt gevraagd aan WJZ). De aanvraag kan niet worden behandeld als de gegevens niet worden aangeleverd.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Juridische advisering op alle werkterreinen van directie Wetgeving en Juridische Zaken WJZ binnen EZK/LNV. Het kan gaan om advisering die samenhangt met procedures, wet- en regelgeving, beleid, subsidies, staatssteun, convenanten, overeenkomsten waarbij WJZ betrokken is of een rol/taak heeft.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) belast met behandeling adviesvragen.
  • Medewerkers van beleidsdirecties die bij een bepaalde adviesvraag betrokken zijn
  • Directie Bedrijfsvoering afdeling Functioneel Beheer & Regie Team Documentmanagement voor het functioneel beheer van DoMuS.
  • DICTU technisch beheer DoMuS

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Wetgeving en Juridische Zaken.