Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verificatie inspectie (EU GLB)
Verwerkingsnummer 243
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen bij wie een verificatieonderzoek plaatsvindt, zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Uitvoeren verificatieonderzoek.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Personen bij wie (mogelijk) problemen bij bezoek zijn te verwachten (gevarenindicatie).
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Verstrekken
Bewaartermijn 7 jaar
Bron BRP
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die informatie of een klacht verstrekken.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor de NVWA de verantwoordelijke is.
Verzameldoel Analyseren om te bepalen of verificatieonderzoek uitgevoerd dient te worden, en voorbereiden verificatieonderzoek.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen over wie informatie of een klacht is ontvangen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens,
Verzameldoel Analyseren om te bepalen of verificatieonderzoek uitgevoerd dient te worden, en voorbereiden verificatieonderzoek.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron melders
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het bewaken, voorbereiden en uitvoeren van de aan de NVWA (inspecties) opgedragen verificatiewerkzaamheden op het gebied van landbouw, natuurbeheer, visserij, milieu, in- en uitvoer en subsidies.
Rechtsgrond
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Vitaal belang betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van de NVWA, die uit hoofde van hun taak toegang hebben tot de gegevens.
 • Beleidsdirecties ministerie van Economische Zaken (beleidsinformatie) en uitvoerende diensten van EZ (uitvoeringsinformatie).
 • (Bestuurs)organen met een publiekrechtelijke taak.
 • Derden t.b.v. wetenschappelijk onderzoek of statistiek.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO is binnen het ministerie van EZ het betaalorgaan voor EU-subsidies.
 • Openbaar ministerie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND