Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking WOB verzoeken
Verwerkingsnummer 2479
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een WOB verzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoon, emailadres, bedrijfsgegevens
Verzameldoel Communiceren met de WOB-verzoeker
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Het betreffende WOB verzoek
Verzameldoel Coördineren en behandelen WOB verzoeken
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in via een WOB-verzoek opgevraagd document
Persoonsgegevens
Soort gegevens Alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waar het WOB verzoek op is berust.
Verzameldoel Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Alle persoonsgegevens worden weggelakt/verwijderd uit de documenten voordat de informatie van het WOB verzoek wordt verstrekt.
Bewaartermijn Openbaar conform archiefwet 1995
Bron De informatie wordt verzameld en opgevraagd uit bestaande applicaties of papieren mappen binnen het CPB.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De WOB coördinator CPB
 • Centrale WOB-coördinator bij WJZ
 • Directie wordt bij ontvangst direct geïnformeerd en blijft geïnformeerd.
 • Medewerkers binnen het ministerie van EZ belast met het accorderen van WOB besluit.
 • Overige medewerkers belast met het opzoeken van documenten in het kader van de uitvoering van een WOB verzoek.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De coördinatie van een WOB-verzoek ligt bij de WJZ als centrale WOB-coördinator voor het ministerie van EZ. De behandeling van een WOB verzoek ligt bij het CPB. Na afstemming met WJZ worden de persoonsgegevens in de verzamelde documenten door de behandelaar bij het CPB verwijderd voordat het aan de verzoeker wordt verzonden.