Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitkering UWV
Verwerkingsnummer 2483
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden CPB
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, e-mail, tel, BSN, type uitkering
Verzameldoel Ziekteverzuim begeleiding en re-integratie ter uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter. Aanvragen WIA uitkering bij UWV (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) Controleren afrekening UWV declaraties door vast te stellen of er sprake is van een personeelslid BZ
Bewaartermijn Gedurende het proces en maximaal twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewaren
Bron Betrokkene, leidinggevende en UWV
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders ontvangt betrokkene geen loondoorbetaling of een uitkering
Soort gegevens Gegevens betreffende gezondheid gericht op begeleiding ziekteverzuim en re-integratie
Verzameldoel Ziekteverzuim begeleiding en re-integratie ter uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter
Bewaartermijn Gedurende het proces en maximaal twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewaren
Bron Betrokkene en leidinggevende
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders ontvangt betrokkene geen loondoorbetaling of een uitkering.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
Betrokkene(n) Medewerkers belast met afhandeling uitkering UWV
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie en gebruikersnaam
Verzameldoel Autorisatie UWV werkgeversportaal
Bewaartermijn Duur van de autorisatie
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ziekteverzuim begeleiding en re-integratie ter uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers P&O ontvangen besluiten van het UWV om te toetsen en eventueel in bezwaar of in beroep te gaan.
  • Hoofd IZ beheert het werkgeversaccount van het UWV portaal, digitaliseert de correspondentie/besluiten afkomstig van het UWV en zorgt voor de verzending naar P-direkt.
  • Bedrijfsmaatschappelijk werker heeft toegang tot het UWV portaal om re-integratieverslagen toe te voegen.
  • P-Direkt
  • Leidinggevende.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND