Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beantwoorden vragen van burgers
Verwerkingsnummer 2488
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers die een brief of e-mail sturen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats (NAW) e-mail adres en de inhoud van de brief of email.
Verzameldoel Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig) door het kerndepartement en doorgeleiding naar overige onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.
Bewaartermijn De bewaartermijn voor burgerbrieven is in principe 5 jaar. De brieven worden gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces om te vernietigen wordt daarna beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De Nationale Ombudsman geeft in haar rapportages over burgerbrieven geen vormeisen voor burgerbrieven maar als een burger geen e-mail correspondentie adres of telefoonnummer geeft dan is het beantwoorden een onmogelijkheid geworden en kunnen we het alleen ter kennisname behandelen.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig) door het CPB en doorgeleiding naar eventueel andere onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.
Rechtsgrond
 • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Behandelaars van brieven en emails
 • Behandelaars van brieven en emails buiten het CPB en buiten het ministerie van EZK/LNV
 • Medewerker informatiebeheer/DIV
 • Ministerie I&W Directie Concerninformatievoorziening (Functioneel beheer HP RM).
 • Behandelaars van brieven en e-mails bij alle directies binnen het ministerie EZK/LNV

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND