Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ziekteverzuim en frequent ziekteverzuim
Verwerkingsnummer 2489
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker die vanwege ziekte niet in staat is zijn werk geheel of gedeeltelijk uit te voeren.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, ziek ja/nee
Verzameldoel Medewerker verstrekt minimaal deze gegevens zodat hij tijdelijk ontheven wordt van de werkzaamheden. Medewerker hoeft niet te vertellen waarom hij/zij ziek is.
Bewaartermijn Wanneer medewerker zich weer beter heeft gemeld blijven de gegevens nog 1 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan diegene zich niet ziek melden.
Soort gegevens frequent verzuim: wijzigingen in het verzuim, omvang van het verzuim, ernst van het verzuim en oplossingen voor werkhervattingen. Rapportage van bedrijfsarts.
Verzameldoel Om te bepalen wat medewerker nodig heeft om weer aan het werk te kunnen.
Bewaartermijn Wanneer medewerker zich weer beter heeft gemeld blijven de gegevens nog 1 jaar bewaard. (tenzij Wet poortwachter M2483)
Bron Betrokkene, bedrijfsarts en leidinggevende.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Bij frequent verzuim dient hij mee te werken aan de procedure.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het ziek melden van de medewerker.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Medewerker meldt zich ziek bij leidinggevende of bij diens plaatsvervanger om aan te geven dat hij/zij niet kan werken.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Leidinggevende van de betrokkene
  • bedrijfsarts
  • P-direkt
  • Medewerker die voor leidinggevende verzuimregistratie in P-Direkt verzorgt.
  • Medewerkers die toegang hebben tot groepsmailbox indien ziek-/beter melding daar naar toe wordt gezonden (door betrokkene of manager).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND