Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking OR-gespreks en exit verslagen
Verwerkingsnummer 2491
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Ex) OR-leden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen, functie
Verzameldoel Activiteiten communiceren van de OR. Wie heeft de OR voor wat gesproken?
Bewaartermijn Oude OR gespreksverslagen worden in principe maximaal vijf jaar bewaard. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron De informatie wordt verzameld door de OR leden.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens naam, functie, reden vertrek, standpunten.
Verzameldoel Inzicht bieden voor het verbeteren van de Ondernemingsraad.
Bewaartermijn de OR verslagen worden oneindig bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking verslaglegging van alle activiteiten van de ondernemingsraad.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Voor de interne communicatie en organisatie.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • OR leden
  • Directie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND