Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registratiepunt integriteit
Verwerkingsnummer 2493
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het CPB of anderen die een vermoeden van een inbreuk op de integriteit hebben gemeld
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, dienstonderdeel, beschrijving van de inbreuk,
Verzameldoel Voor het uitbrengen van een jaarverslag
Bewaartermijn Onbeperkt i.v.m. mogelijke juridische trajecten
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Derden (schenkers) die medewerkers van het CPB die een geschenk van >50 euro hebben aangeboden
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam van de schenker, waarde van het geschenk, soort geschenk of dienst, dienstonderdeel van EZ en naam hoofd van dienst dat de melding doet
Verzameldoel Alle ontvangen opgaven van aangeboden geschenken bundelen.
Bewaartermijn 1 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van het CPB die nevenwerkzaamheden melden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, beschrijving van nevenwerkzaamheden, voorwaarden (medewerkers leggen zelf vast in P-Direkt.
Verzameldoel uitbrengen jaarverslag
Bewaartermijn gedurende de periode dat medewerker in dienst is
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking registreren nevenactiviteiten in de WOG en toetsen nevenactiviteit ter uitvoering van art 28 sub c van de Regeling Integriteitsbeleid EZ
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers personeelszaken belast met de verwerking van documenten waarin toestemming wordt gegeven voor de nevenwerkzaamheden, of waarin nadere afspraken over het uitvoeren van de nevenwerkzaamheden worden vastgelegd.
 • De EZK/LNV-medewerker die aan het eind van het jaar de overzichten ontvangen geschenken/diensten > € 50 verzamelt
 • Vertrouwenspersonen CPB
 • De medewerkers van P-Direkt die toegang hebben tot het register en het p-dossier.
 • De medewerkers die belast zijn met het controleren van de juiste bronvermeldingen bij Wetenschappelijke publicaties.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND