Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vlootschouw
Verwerkingsnummer 2497
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) CPB medewerkers.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, schaal en functioneren
Verzameldoel De medewerker en leidinggevende voeren eens per drie jaar een uitgebreid loopbaangesprek aan de hand van door hen opgestelde loopbaanscenario’s ..
Bewaartermijn De gegevens worden na uit het uit dienstreden nog maximaal twee jaar bewaard. Daarna beslist de verantwoordelijke of de gegevens verwijderd kunnen worden.
Bron Leidinggevende, MT leden, en betrokkene zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dit is onderdeel van het loopbaanbeleid en geldt voor alle CPB medewerkers.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doen van een loopbaanuitspraak in het kader van het loopbaanbeleid van EZK en het CPB.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Uitvoeren van het loopbaanbeleid: Tussen het derde en vijfde jaar is de medewerker verantwoordelijk voor een volgende loopbaanstap. daarvoor worden elke drie jaar open gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden gevoerd over loopbaanscenario's. Deze gesprekken worden verwerkt in een verslag.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Leidinggevende
  • Managementteam
  • Directie
  • Medewerkers personeelszaken

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND