Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking fytosanitaire risicobeoordeling
Verwerkingsnummer 249
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Research & Development organisaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens van: - rechtsgeldig vertegenwoordiger - contactpersoon - biologisch-veiligheidsfunctionaris
Verzameldoel Identificatie en contact
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Soort gegevens Telefoon- faxnummer
Verzameldoel Communicatie
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Communicatie kan anders niet plaatsvinden
Soort gegevens Vergunning
Verzameldoel Controle
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: controle kan anders niet plaatsvinden
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het in het kader van EU-richtlijn 2008/61/EG doen van de vereiste NVWA-fytosanitaire risicobeoordeling waarbij Research & Development bedrijven via het aanvraagformulier de vereiste bedrijfsvertrouwelijke gegevens verstrekken.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers van de NVWA
  • De Commissie en de lidstaten (via de daarvoor aangewezen instanties) welke? Nb. Indien er geen noodmaatregelen moeten worden genomen die uitwisseling van gegevens met EU en autoriteiten noodzakelijk maakt vindt er geen uitwisseling van persoonsgegevens en bijzondere (R&D) bedrijfsgegevens met derden plaats.
  • De R&D organisatie die de aanvraag 2008/61/EG heeft ingediend.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND