Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitnodigen voor bijeenkomsten
Verwerkingsnummer 2520
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Algemene Economische Politiek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen bij instituten, bedrijven en kennisinstellingen en andere (overheids)organisaties met een relatie met dienstonderdelen van de ministeries EZK en LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactpersonen bij instituten, bedrijven en kennisinstellingen en andere (overheids)organisaties met een relatie met dienstonderdelen van het ministerie van EZK.
Verzameldoel Organiseren van open en besloten bijeenkomsten en relevante overleggre.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Zo lang als de contactpersoon in functie is. De lijst wordt regelmatig van een update voorzien.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Organiseren van open en besloten bijeenkomsten en relevante overleggremia met instituten, bedrijven, kennisinstellingen en andere (overheids) organisaties
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Belanghebbenden moeten gericht kunnen worden uitgenodigd.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Dagelijks beheer van de mailinglijsten: medewerkers van de betreffende dienst van de ministeries EZK en LNV beschikken over gegevens van contactpersonen, indien zij betrokken zijn bij het organiseren van een bijeenkomst

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Algemene Economische Politiek
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND