Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Toegangsbeheer P-Direkt
Verwerkingsnummer 259
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers die voor de uitoefening van hun werkzaamheden toegang moeten hebben tot (een deel van) de gegevens van P-Direkt, dan wel gegevens in P-Direkt moeten kunnen registreren.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, personeelsnummer, afdeling, de rollen waarvoor de medewerker in P-Direkt geautoriseerd is, organisatieonderdeel waarvoor autorisaties worden toegekend of beëindigd
Verzameldoel Toekennen, controleren en beëindigen van autorisaties in P-Direkt
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Zonder aangeleverd formulier, inclusief handtekening van de manager, wordt er geen autorisatie toegekend.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toekennen, controleren en beëindigen van de verschillende autorisaties in P-Direkt.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het gerechtvaardigd belang is de periodieke controle (2 maal per jaar) waarin alle managers een overzicht voorgelegd krijgt van de autorisatierollen van hun medewerkers, zodat de autorisaties actueel blijven en voorkomen kan worden dat autorisaties ten onrechte niet beëindigd worden. Het betreft hier autorisaties die aan personen gekoppeld zijn.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers P-Direkt (Ministerie BZK)
  • Ministerie EZK/LNV, Directie Bedrijfsvoering (DB/ P&O/ Advies & Beheer/team O&F) belast met het toekennen en beheren van de autorisaties in P-Direkt.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.