Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Plannen inzet medewerkers t.b.v. projecten (Matchpoint)
Verwerkingsnummer 2645
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van RVO.nl, Vast ambtelijke medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam betrokken IMP medewerker, vestigingsplaats, team, functie, gemiddeld aantal beschikbare uren per week, ingeplande uren, (eventueel) einddatum werkverband, inhoudelijk voor de verwerking relevante gegevens.
Verzameldoel Het ten behoeve van projecten plannen van beschikbaarheid en inzet van (mogelijke) projectmedewerkers (resourcemanagement).
Bewaartermijn Zie selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Gegevens komen (ook) uit de personeelssystemen, maar worden handmatig overgenomen. Er is geen koppeling.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van RVO.nl, Tijdelijke medewerkers (2 jaar contract)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam betrokken IMP medewerker, vestigingsplaats, team, functie, gemiddeld aantal beschikbare uren per week, ingeplande uren, (eventueel) einddatum werkverband, inhoudelijk voor de verwerking relevante gegevens.
Verzameldoel Het ten behoeve van projecten plannen van beschikbaarheid en inzet van (mogelijke) projectmedewerkers (resourcemanagement).
Bewaartermijn Zie selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Gegevens komen (ook) uit de personeelssystemen, maar worden handmatig overgenomen. Er is geen koppeling.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van RVO.nl, externe inhuur (voor duur van project of voor duur van 3 maanden met eventuele verlenging(en))
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam betrokken inhuur medewerker, vestigingsplaats, team, functie, gemiddeld aantal beschikbare uren per week, ingeplande uren, (eventueel) einddatum werkverband.
Verzameldoel Het ten behoeve van projecten plannen van beschikbaarheid en inzet van (mogelijke) projectmedewerkers (resourcemanagement).
Bewaartermijn Zie selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
Bron Gegevens komen (ook) uit IDMS en inhuurcontracten, maar worden handmatig overgenomen. Er is geen koppeling.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het ten behoeve van projecten plannen van beschikbaarheid en inzet van IMP medewerkers, zowel ambtelijk personeel als uitzend- en inhuurkrachten. Zonder deze gegevens is een onderbouwde planning niet mogelijk.
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het registreren van de persoonsgegevens is nodig voor de bedrijfsvoering.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Auditdienst Rijk
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND