Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Communicatie in het kader van het project Topsectoren
Verwerkingsnummer 264
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen en stakeholders binnen de topsectoren
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Onderhouden van relaties en communiceren met bedrijven in de topsectoren.
Bewaartermijn De gegevens worden na 10 jaar gearchiveerd op een wijze dat deze raadpleegbaar zijn. Wat er daarna mee gebeurt beoordeelt de verantwoordelijke.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Particulieren die contactgegevens hebben verstrekt aan medewerker van het Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
Bewaartermijn De gegevens worden na 10 jaar gearchiveerd op een wijze dat deze nog raadpleegbaar zijn. De verantwoordelijke bepaalt wat er daarna mee gebeurt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderhouden van relaties en communiceren met bedrijven in de sectoren
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Dagelijks beheer: Ministerie EZK/LNV Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie die beschikt over gegevens van contactpersonen
  • Medewerkers van Ministerie EZK/LNV Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie die met een contactpersoon willen communiceren.
  • Medewerkers van ministerie Algemene Zaken als hosting partner.
  • DICTU technisch beheer DoMuS
  • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R) Team Documentmanagement (DM) voor het functioneel beheer van DoMuS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND