Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Financiële administratie
Verwerkingsnummer 266
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Debiteuren en crediteuren.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, debiteuren-/crediteurennummer, KvK-nummer, BSN, bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot facturen, beschikkingen en declaraties.
Verzameldoel Het innen van vorderingen ten behoeve van SodM. Het genereren van betaalopdrachten op basis van facturen, beschikkingen en declaraties ten behoeve van SodM. Verantwoording op grond van Comptabiliteitswet.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het genereren van betaalopdrachten op basis van facturen, beschikkingen en declaraties ten behoeve van SodM.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De medewerkers van het Ministerie van EZK Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/Inkoopplein B73 die door FEZ/FDA zijn geautoriseerd om inkoop gerelateerde gegevens in te voeren, te muteren of goed te keuren.
  • Door FEZ/FDA geautoriseerde medewerkers binnen de directie FEZ die de betreffende gegevens in mogen zien dan wel mogen muteren of tot betaling/ ontvangst mogen overgaan (functiescheiding).
  • Door FEZ/ FDA geautoriseerde medewerkers van het ministerie van Financiën (ADR) die de betreffende gegevens in mogen zien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • SodM levert Debiteuren en crediteuren aan voor verwerking in de financiële administratie door FEZ/ FDA.Uitgangspunt is dat FEZ/ FDA met respectievelijk SodM gezamenlijk verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens van de debiteuren/ crediteuren.