Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Registratie monsters en fytosanitaire staat percelen.
Verwerkingsnummer 26
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Natuurlijke en rechtspersonen waarbij een monster is genomen of die een monster hebben ingezonden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificatie- en contactgegevens zoals naam, debiteurnr. KvK-nummer of geb. dat
Verzameldoel Identificatie en het mogelijk maken van communicatie met betrokkene
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Soort gegevens Herkomst, ontvangstdatum en resultaten onderzoek
Verzameldoel Vastleggen relevante gegevens over uitgevoerde onderzoek
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet
Soort gegevens Gegevens tbv facturering, debiteurnr., BTW-gegevens, mogelijke status wanbetaler
Verzameldoel Faciliteren betaling
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Natuurlijke en rechtspersonen die een voorgenomen grondontsmetting hebben gemeld.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificatie- en contactgegevens zoals naam, relatienummer, perceelsaanduiding
Verzameldoel Identificatie betrokkene
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Communicatie anders niet mogelijk
Soort gegevens Uitgevoerde ontsmettingen
Verzameldoel Om te toetsen of mag worden ontsmet tbv de uitvoering van inspectietaken
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: communicatie anders niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Natuurlijke en rechtspersonen met een besmetverklaring aardappelmoeheid.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Identificatie en het moglijk maken van communicatie met betrokkene
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Communicatie naders niet mogelijk
Soort gegevens Fytosanitaire status, zoals datum besmetverklaring en bestrijdingsmaatregelen
Verzameldoel Toezicht en beoordeling of en wanneer besmetverklaring kan worden opgeheven
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Behandelend medewerkers, zoals laboratorium-, technisch en financieel medewerkers.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam / functie /afdeling / team
Verzameldoel Identificatie betrokkene
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Communicatie anders niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het uitvoeren van diagnoses en identificaties van schadelijke organismen i.h.k.v. Plantenziektenwet.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Behandelend medewerkers NVWA
  • Betrokkene

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND