Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Controleren en verwerken facturen van het UWV
Verwerkingsnummer 270
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers en voormalig medewerkers van EZK en LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, BSN, bedrag uitkering, periode uitkering, duur uitkering, soort uitkering
Verzameldoel In verband met de doorbelasting van de kosten dan wel het toedelen van de ontvangsten bepalen in welk dienstonderdeel de (ex-)medewerker werkzaam is/was.
Bewaartermijn Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
Bron Uitkeringsinstantie UWV
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Medewerkers en voormalig medewerkers van ministerie van EZK en LNV die vanwege dit dienstverband een uitkering van het UWV ontvangen dan wel waar de ministeries een uitkering van de UWV voor ontvangen.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Onderdeel van de personeel / salarisadministratie. De facturen komen centraal binnen, maar de verschillende onderdelen van het ministerie zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiële administratie.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerker directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie (DB/P&O/Advies & Beheer) die belast is met de controle van de facturen van de UWV.
  • Medewerkers directie Financieel Economische Zaken/Afdeling Financiële Diensten en Administratie (FEZ/FDA) die belast zijn met de betaling van de facturen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bedrijfsvoering

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Bedrijfsvoering.