Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Mailinglijst dag van het gedrag
Verwerkingsnummer 2821
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Algemene Economische Politiek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Experts met gedragskennis vanuit departementen en andere overheidsdiensten, wetenschap en bedrijfsleven
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Faciliteren van een netwerk van experts met gedragskennis
Bewaartermijn In principe totdat iemand aangeeft geen behoefte meer te hebben aan uitnodigingen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens naam, voornaam, email, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Gericht attenderen van relevante experts op de mogelijkheid om onderdeel te worden van dit netwerk.
Bewaartermijn In principe totdat iemand aangeeft geen behoefte meer te hebben aan uitnodigingen.
Bron Openbare gegevens (internet) of doordat eerder contact is geweest met deze betrokkenen over een gelieerd onderwerp.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Faciliteren van een netwerk van experts met gedragskennis
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Dagelijks beheer: Medewerkers van de betreffende dienst van de ministeries EZK en LNV die betrokken zijn bij de organisatie van de dag van het gedrag.
  • De gegevens worden daarnaast ter beschikking gesteld aan de opdrachtnemer die de conferentie organiseert. Jaarlijks wordt de opdracht tot organisatie uitgezet. Met de verwerker wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Algemene Economische Politiek
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND