Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ruwe data voor BIT-projecten
Verwerkingsnummer 2825
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Algemene Economische Politiek
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Algemene Economische Politiek

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bedrijven, organisaties, natuurlijke personen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel (wetenschappelijk) onderzoek, nl. analyseren van de resultaten van gedragsexperimenten. In principe wordt niet beoogd om persoonsgegevens te verzamelen. De ruwe data worden geschoond van persoonsgegevens, zodra de bestanden ontvangen zijn.
Bewaartermijn Persoonsgegevens worden spoedig na ontvangt verwijderd uit de ruwe data.
Bron Opdrachtgevers voor gedragsexperimenten, gebruikelijk binnen de ministeries van EZK en LNV of gelieerde uitvoeringsorganisaties
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking (wetenschappelijk) onderzoek, nl. analyseren van de resultaten van gedragsexperimenten. In principe wordt niet beoogd om persoonsgegevens te verzamelen. De ruwe data worden geschoond van persoonsgegevens, indien en zodra de bestanden ontvangen zijn.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: (wetenschappelijk) onderzoek.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • BIT-projectteam

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Algemene Economische Politiek
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Algemene Economische Politiek
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Algemene Economische Politiek.