Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Interventies
Verwerkingsnummer 283
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Ondernemer = De natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming exploiteert of beheert.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, geboortedatum, locatiegegevens, KvK-nr, bedrijfstype, soms BSN, inspectiebevindingen, interventie(maatregel),
Verzameldoel Uitvoering geven aan het interventiebeleid op basis van de fungerende wet- en regelgeving waar de NVWA voor is aangewezen.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving tijdens toezicht, keuring, inspectie en productonderzoek te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Inspecteur: Medewerker die inspecties uitvoert/toezicht uitoefent. Het betreft onder meer (assistent)medewerker toezicht, (senior) controleur, toezichthoudend dierenarts, systeemauditor, productdeskundige en de boa’s.
  • NVWA Inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) bij een ernstige overtreding en/of misdrijf - is klasse A. Deze categorie verbindt het toezicht met opsporing. Er kan ook gelijktijdig een bestuurlijke interventie worden gepleegd en een strafrechtelijk onderzoek lopen bij de IOD. Dit wordt altijd overlegd met de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND