Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beheer relaties
Verwerkingsnummer 330
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Externe relaties (personen, bedrijven en instanties) t.b.v. uitvoering handhavingstaken en de bedrijfsvoering.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificatie- en contactgegevens zoals naam onderneming, naam contactpersoon, (post)adres onderneming, telefoon, fax, e-mailadres.
Verzameldoel Het beschikbaar maken van contactgegevens van personen bij ondernemingen ten behoeve de uitvoering van de handhavingstaken van het Staatstoezicht op de Mijnen.
Bewaartermijn 10 jaar na inspectie, (fysieke) controle of onderzoek door SodM.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het beschikbaar maken van contactgegevens van personen bij ondernemingen ten behoeve de uitvoering van de handhavingstaken van het Staatstoezicht op de Mijnen. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Staatstoezicht op de Mijnen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND