Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Inspectie van installatie of locatie
Verwerkingsnummer 331
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen, werkzaam bij ondernemingen in de mijnbouw- en energiesector, waarvan objecten (installaties) worden geïnspecteerd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificatie- en contactgegevens zoals NAW-gegevens, KvK nummer, vestigingsnummer, telefoon, fax, e-mailadres.
Verzameldoel Identificeren betrokkenen als contactpersoon bij inspectie.
Bewaartermijn 10 jaar na inspectie, (fysieke) controle of onderzoek door SodM
Bron Naast afkomstig van de betrokkenen (bijv. overhandigen visitekaartje) ook afkomstig uit het Nationaal Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel en Beheer relaties (M330).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Identificeren betrokkenen als contactpersoon bij inspectie. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Personen, werkzaam bij organisaties waarvan de locaties en installaties worden geïnspecteerd.
  • Uitvoerend medewerkers van SodM, zoals inspecteurs, administratief medewerkers en direct leidinggevenden.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND