Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Behandelen digitale documenten Staatstoezicht op de Mijnen (DoMuS e.a.)
Verwerkingsnummer 333
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Afzenders van de documenten en eventuele overige personen die in het document genoemd worden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens, inhoud van het document
Verzameldoel Behandeling van inkomende en uitgaande correspondentie. De aanmaak, behandeling en afdoening van documenten.
Bewaartermijn 10 jaar na inspectie, (fysieke) controle of onderzoek door SodM.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers SodM die de documenten ontvangen en behandelen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, organisatie-onderdeel, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Behandeling van inkomende en uitgaande correspondentie. De aanmaak, behandeling en afdoening van documenten (waaronder o.a. het opstellen van inspectierapporten, ongevalsrapporten, PV’s en boeterapporten).
Bewaartermijn 10 jaar na inspectie, (fysieke) controle of onderzoek door SodM.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandeling van inkomende en uitgaande correspondentie. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons
Rechtsgrond
 • Taak van algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • DICTU Technisch beheer DOMUS
 • Medewerkers informatiemanagement SodM voor toepassen Archiefwet- en regelgeving.
 • Behandelaar van het document in DoMuS.
 • Medewerkers postkamer voor de verzending van papieren correspondentie (digital born).
 • Team DoMuS belast met functioneel en technisch beheer (waaronder autoriseren) van DoMuS t.b.v. SodM.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND