Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Behandelen papieren documenten
Verwerkingsnummer 334
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Afzenders van documenten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, inhoud van de correspondentie.
Verzameldoel Behandeling van persoonlijke, vertrouwelijke en aangetekende correspondentie.
Bewaartermijn 3 maanden na digitaliseren worden de papieren documenten vernietigd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Personen die in de documenten worden genoemd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens en inhoud van de correspondentie of het document.
Verzameldoel Aanmaak, behandeling en afdoening van documenten. Behandeling van persoonlijke, vertrouwelijke en aangetekende correspondentie.
Bewaartermijn 3 maanden na digitaliseren worden de papieren documenten vernietigd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Behandeling van persoonlijke, vertrouwelijke en aangetekende correspondentie. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Behandelaren binnen het Staatstoezicht op de Mijnen belast met het beheer en de overdracht van de dossiers voor archivering.
  • Medewerkers SodM team DoMuS belast met de ondersteuning van dossiervorming.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND