Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Meldingen in verband met omgevingsvergunning
Verwerkingsnummer 337
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen mijnbouwondernemingen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam melder, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, plaatsnaam.
Verzameldoel Plannen en uitvoeren van inspecties op mijnbouwinstallaties. Handhaving OSPAR-verdrag (bij gebruik of lozing van mijnbouwhulpstoffen is een melding of ontheffing nodig).
Bewaartermijn maximaal 10 jaar na inspectie, (fysieke) controle of onderzoek door SodM.
Bron Naast de betrokkene zelf kunnen gegevens worden gehaald uit Mijnbouw Informatie Systeem (MIS).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Plannen en uitvoeren van inspecties op mijnbouwinstallaties. Uitoefening van het openbaar gezag : https://www.sodm.nl/over-ons
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Inspecteurs en ondersteunende medewerkers SodM.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND