Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Afhandelen klachten over SodM
Verwerkingsnummer 338
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een klacht.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, emailadres, telefoonnummer, postadres.
Verzameldoel Ondersteuning bij en uitvoeren van de behandeling van klachten die betrekking hebben op zowel de handelwijze van SodM als gedragingen van (medewerkers van) SodM.
Bewaartermijn In beginsel 5 jaar, tenzij vervolgonderzoek, dan maximaal 10 jaar.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van SodM over wie een klacht wordt ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, telefoonnummer.
Verzameldoel Ondersteuning bij en uitvoeren van de behandeling van klachten die betrekking hebben op zowel de handelwijze van SodM of derden.
Bewaartermijn In beginsel 5 jaar, tenzij vervolgonderzoek, dan maximaal 10 jaar.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ondersteuning bij en uitvoeren van de behandeling van klachten die betrekking hebben op zowel de handelwijze van SodM als gedragingen van (medewerkers van) SodM. Uitoefening van het openbaar gezag : Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers SodM die betrokken zijn bij de afhandeling van klachten. Dit zijn de behandelaar van de klacht (jurist SodM) en degene op wie de klacht betrekking heeft en/of zijn leidinggevende.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND