Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Melden en onderzoeken van incidenten en ongevallen
Verwerkingsnummer 339
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melder van incident/ongeval.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bedrijfsnaam, standplaats, contactpersoon, telefoon, mobiel, e-mail, datum van de melding, naam invuller, functie invuller.
Verzameldoel Behandelen van incidenten en ongevallen.
Bewaartermijn meldingen die niet tot onderzoek leiden 5 jaar. meldingen die wel tot onderzoek leiden 10 jaar.
Bron Naast afkomstig van de betrokkenen ook afkomstig uit Beheer relaties (M330).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Slachtoffer van ongeval
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en contactgegevens, aard en omvang van letsel.
Verzameldoel Behandelen van ongevallen, dit kan leiden tot nader onderzoek.
Bewaartermijn meldingen die niet tot onderzoek leiden 5 jaar. meldingen die wel tot onderzoek leiden 10 jaar. Bij blootstelling aan kankerverwekkende stoffen of biologische agentia 40 jaar Bij blootstelling aan ioniserende straling 30 jaar
Bron Ongeval wordt gemeld door contactpersoon van werkgever. Aanvullende gegevens over gezondheid komen uit gesprek met slachtoffer.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoeken van incidenten en ongevallen. Uitoefening van het openbaar gezag : Arbeidsomstandighedenwet (en Arbeidsomstandighedenbesluit en Arbeidsomstandighedenregeling) https://www.sodm.nl/over-ons
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Behandelaars, ondersteuners, leidinggevenden rond incidenten en ongevallen werkzaam bij SodM. Deze medewerkers zijn werkzaam bij de directie Engineering en Netbeheer.
  • Arts in dienst van SodM in verband met beoordelen ernstig en blijvend letsel.
  • De telefonische meldingen door bedrijven van incidenten worden aangenomen door DCMR (verwerker) en doorgegeven aan SodM.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND