Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Wob-verzoeken SodM
Verwerkingsnummer 341
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een WOB-verzoek.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, bedrijfsgegevens.
Verzameldoel Communiceren met de WOB-verzoeker.
Bewaartermijn 10 jaar na afhandelen van verzoek.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Het betreffende WOB verzoek.
Verzameldoel Coördineren en behandelen WOB-verzoeken.
Bewaartermijn 10 jaar na afhandelen van verzoek.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in via een WOB-verzoek opgevraagd document.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor het Staatstoezicht op de Mijnen verantwoordelijke is.
Verzameldoel Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOB-verzoek opgevraagde d.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar na afhandelen van verzoek
Bron De persoonsgegevens kunnen komen uit ieder document dat SodM gebruikt bij het uitoefenen van haar taken.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • WOB-coördinator bij SodM
  • Behandelaren van WOB-verzoeken
  • Afdeling communicatie wordt bij ontvangst van een WOB-verzoek geïnformeerd en blijft geïnformeerd.
  • Medewerkers binnen SodM/het ministerie van EZ belast met het accorderen van WOB-besluit.
  • Medewerkers SodM\Informatiemanagement belast met het opzoeken van documenten in het kader van de uitvoering van een WOB-verzoek.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen
Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND