Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Protocol 2018 DBP 8077 Vervoederen van DBP DBP - DV (DBP 8077 V2)
Verwerkingsnummer 3529
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) bedrijven met toestemming op grond van artikel 18, lid 1 en 2, voor het rechtstreeks vervoederen van dierlijke bijproducten van categorie 1-, 2- en 3-materiaal (voor zover toegestaan) aan bepaalde diersoorten, waaronder pelsdieren en dierentuindieren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Achternaam, functie, telefoonnummer
Verzameldoel zie verwerkingsdoel
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Toezicht op de naleving van de voorwaarden voor het rechtstreeks vervoederen van dierlijke bijproducten aan bepaalde diersoorten bij bedrijven en instellingen met toestemming overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1069/2009. Omvat tevens het toezicht op de naleving van de voorwaarden voor het onthuiden van pelsdieren en het drogen van pelzen.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers NVWA
  • Medewerkers ministerie LNV

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Bezoekadres Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND
Postadres Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND