Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Aanvragen en beoordelen werkvergunningen buitenlandse werknemers CPB
Verwerkingsnummer 3548
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gemachtige aanvrager medewerker Exertus
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, telefoonnummer, emailadres, functie, bedrijfsnaam, aanhef (geslacht), machtiging.
Verzameldoel Om de werkvergunningen voor de buitenlandse werknemers te kunnen aanvragen namens het CPB bij het UWV.
Bewaartermijn De werkvergunning is maximaal drie jaar geldig en zal elke drie jaar verlengd moeten worden.
Bron Betrokkene en werkgever.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan betrokkene geen werkvergunning aanvragen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Buitenlandse werknemer CPB (buiten de EER).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit. Kopie verblijfsvergunning, BSN, KvK nummer CPB, Visum, V-nummer IND, opleidingen, diploma's. arbeidsovereenkomst, Machtiging werkgever. Handtekening.
Verzameldoel Zodat het UWV kan bepalen of de werknemer voldoet aan de voorwaarden om een werkvergunning te krijgen.
Bewaartermijn De werkvergunning is maximaal drie jaar geldig en zal elke drie jaar verlengd moeten worden.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan de betrokkene geen werkvergunning aanvragen.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Werkvergunningen toetsen aan verschillende eisen afhankelijk van het land van herkomst. (Buiten de EER).
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van Exertus zijn belast zijn met de taken rondom het aanvragen en beoordelen werkvergunningen buitenlandse werknemers van het CPB.
  • Verantwoordelijke CPB voor machtiging verlenen aan Exertus.
  • UWV en IND waar de aanvraag wordt ingediend.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND