Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Register grondstoffen bedrijven diergeneesmiddelen
Verwerkingsnummer 3579
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die in het bezit zijn van een werkzame substantie met (een) therapeutische eigenschappen die als geneesmiddel bij een dier kan worden toegepast.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zakelijke contacten/contactpersonen van een bedrijf, naam adres, woonverblijfplaats, postcode, telefoonnummer, mailadres, NAW gegevens.
Verzameldoel Het Besluit Diergeneesmiddelen schrijft voor dat er registers bij moeten worden gehouden van bedrijven en personen die in het bezit zijn van de grondstoffen voor diergeneesmiddelen.
Bewaartermijn 5 jaar, zie Regeling diergeneeskundigen
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dit moet volgens het Besluit diergeneesmiddelen
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het Besluit Diergeneesmiddelen schrijft voor dat er registers bij moeten worden gehouden van bedrijven en personen die in het bezit zijn van de grondstoffen voor diergeneesmiddelen.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • NVWA (ministerie LNV)
  • Douane (Ministerie van FIN / Belastingdienst)
  • CIBG (ministerie VWS) - Voeren het register in opdracht van het ministerie LNV uit.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND