Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitnodigen bewindspersonen
Verwerkingsnummer 3667
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Communicatie
 • De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Contact) personen die een bewindspersoon uitnodigen via het webformulier.
Persoonsgegevens
Soort gegevens geslacht, voorletters, achternaam, telefoonnummer (al dan niet zakelijk), organisatie, e-mail. Verder worden de volgende gegevens opgevraagd: beoogde datum of periode met aanvangstijd, beoogde locatie (adresgegevens), titel en thema bijeenkomst, organisator, beoogde doelgroep en deelnemers, rol bewindspersoon, eventuele andere sprekers, besloten of openbaar, media uitgenodigd, commercieel evenement, internationaal wel of geen entreeprijs, programma.
Verzameldoel Personen en organisaties moeten bewindspersonen kunnen uitnodigen voor.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Namen van eventuele andere sprekers en namen van betrokken personen in het programmaboekje
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen (voornaam, achternaam en functie) van andere genodigden en betrokken personen die genoemd worden in het programmaboekje (bijvoorbeeld donateurs, organisatoren, vrijwilligers etc.).
Verzameldoel Personen en organisaties moeten bewindspersonen kunnen uitnodigen voor.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.
Bron De gegevens komen van de persoon die de bewindspersoon uitnodigt.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Personen en organisaties moeten bewindspersonen kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten.
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Personen en organisaties moeten bewindspersonen kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Beleidsmedewerkers van de verschillende directies binnen ministerie EZK/LNV.
 • Directie Communicatie
 • De directie Bureau Bestuursraad (BBR) en directie Bestuurlijke Politieke Zaken (BPZ) voor zover het de ondersteuners van de ministers betreft.
 • Ministerie van Algemene Zaken i.v.m. hosting website.
 • DICTU technisch beheer DoMuS
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering afdeling Functioneel Beheer & Regie Team Documentmanagement voor het functioneel beheer van DoMuS.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Communicatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Communicatie

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Communicatie.